THANG KHÔNG PHÒNG MÁY

Thang không phòng máy tiết kiệm điện , máy kéo không hộp số động cơ thang máy được đặt trong hố thang .

Máy kéo Montanari – Italia

Ñoäng cô khoâng hoäp soá , heä ñieàu khieån toác ñoä voâ caáp baèng heä thoáng thay ñoåi ñieän aùp vaø taàn soá VVVF  Theo tieâu chuaån 7 sợi  -Þ 6.5  Made in KOREA 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0935657839Facebook MessengerZalo: 0935657839